Algemene voorwaarden

Laatste update: 10 januari 2023

Artikel 1. Definities

Heroo: de vennootschap onder firma Heroo, gevestigd (5628 TE) te Eindhoven aan het adres Ukkelstraat nr. 2A ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83096744.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Heroo een overeenkomst heeft afgesloten, aan wie Heroo een offerte heeft uitgebracht of die enige andere rechtsbetrekking heeft met Heroo.

Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen Heroo en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

Partijen: Heroo en Opdrachtgever tezamen. Ieder afzonderlijk wordt “Partij” genoemd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Heroo, en op iedere Overeenkomst tussen Heroo en een Opdrachtgever.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover Heroo deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de (deel)opdracht ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 4. Als Heroo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Heroo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. De titels van de artikelen van deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing van deze algemene voorwaarden te vergemakkelijken, maar kunnen niet worden gebruikt voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

 1. De aard en de omvang van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de offerte.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Heroo zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding expliciet een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Heroo kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Heroo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
  Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of Overeenkomsten.
 5. Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een offerte of aanbod van Heroo ongewijzigd accepteert, of als Heroo een opdracht schriftelijk bevestigt, of geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Heroo daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Heroo anders aangeeft.
 3. Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst die door of namens Heroo na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend als deze schriftelijk door Heroo zijn bevestigd, of als Heroo reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.
 4. Heroo is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst en alvorens (verder) te leveren van de Opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Heroo het recht de opdracht te weigeren.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. Een Consument heeft de mogelijkheid om bij koop op afstand de Overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden. De Consument dient een herroeping binnen 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten, kenbaar te maken.
 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing als een Consument uitdrukkelijk vraagt aan Heroo om binnen de bedenktermijn de Overeenkomst uit te voeren en voor alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:230p BW. De Consument begrijpt dat zodra Heroo op zijn/haar verzoek begint met het uitvoeren van de Overeenkomst, aan hem/haar geen recht tot ontbinding meer toekomt.
 3. Als Heroo al een gedeelte van de Overeenkomst is nagekomen terwijl de Consument zich op het herroepingsrecht beroept, worden de kosten hiervoor bij de Consument in rekening gebracht.
 4. De bewijslast voor het tijdig uiten van de ondubbelzinnige verklaring ligt bij de Consument.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden waarvan Heroo heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig en in de door Heroo gewenste vorm en wijze aan Heroo ter beschikking worden gesteld.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Heroo ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn. Opdrachtgever garandeert door het aanleveren van materiaal aan Heroo, dat al het door Opdrachtgever aan Heroo verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Heroo te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
  Opdrachtgever zal werknemers van Heroo die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever stelt Heroo steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in contactgegevens of andere gegevens die van belang zijn in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is op de server van Heroo. Daarbij staat Heroo het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) via haar servers niet toe.
 5. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Heroo, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Heroo zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 6. Zonder toestemming van Heroo is het Opdrachtgever verboden de door Heroo verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 7. Opdrachtgever verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 moet de ouder of voogd ondertekenen.
 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Heroo voortduurt, alsmede twee jaar na afloop daarvan, werknemers van Heroo in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heroo. Onder werknemers van Heroo worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Heroo of van één van de aan Heroo gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Heroo of van één van de aan Heroo gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst

 1. Heroo is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst en alvorens (verder) te leveren van Opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. Heroo kan om die reden een aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat zij start met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Heroo het recht de opdracht te weigeren.
 2. Alle werkzaamheden die door Heroo worden verricht in de uitvoering van de opdracht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Heroo.
 3. Heroo spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Heroo zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
 4. Heroo spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 5. Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van Heroo nimmer: (i) het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; (ii) het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; (iii) het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in het voorgaande punt bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
 6. Heroo heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, of niet of slechts beperkt te leveren, als de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Heroo niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
  Heroo bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Heroo behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.
 7. Heroo is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
 8. Wanneer Heroo op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief.
 9. Door Heroo opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Bij Overschrijding van overeengekomen termijnen dient Opdrachtgever Heroo schriftelijk in gebreke te stellen.
 11. De overeenkomst voor hosting en domeinnaamregistraties wordt aangegaan voor een minimumtermijn van één jaar. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
 12. Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
 13. Heroo heeft het recht om de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren (deelleveringen) en de uitgevoerde (deel)leveringen afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8. Online Marketing

 1. Indien Opdrachtgever aan Heroo opdracht geeft tot het uitvoeren online marketing activiteiten, waaronder wordt verstaan maar niet beperkt tot (Google) adverteren, (Google) zoekmachine optimalisatie (search engine optimization, SEO/ search engine advertisement SEA), zal Heroo zich bij de uitvoering van de SEO-diensten inspannen om de vindbaarheid van betreffende website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur op internet te verbeteren.
 2. Opdrachtgever zal in het kader van SEO-diensten alle redelijke instructies van Heroo opvolgen, waaronder het (doen) plaatsen van een trackingcode in de broncode van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur, zodat Heroo de SEO-diensten naar behoren kan monitoren.
 3. De SEO-diensten beperken zich tot de vindbaarheid in (Google) in Nederland en sterkt zich niet uit tot andere zoekmachines, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De SEA-diensten beperken zich tot het adverteren in Google en aan Google gerelateerde partnersites en strekken zich niet uit tot andere zoekmachines, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Heroo is niet verantwoordelijk en geeft geen garanties voor het al dan niet behalen van specifieke resultaten, bezoekersaantallen, vindresultaten of plaatsing, ranking etc. op websites van derden.
 6. Opdrachtgever is ermee bekend en akkoord dat eventuele wijzigingen of aanpassingen die door Opdrachtgever zelf en/of door derden worden aangebracht in de door Heroo opgeleverde resultaten en instellingen de online marketingdiensten op negatieve wijze kan beïnvloeden. Heroo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de wijzigingen, verwijdering of aanpassingen die door Opdrachtgever (of door een door haar ingeschakelde derde) worden aangebracht in de opgeleverde resultaten van Heroo.
 7. Indien gebruik wordt gemaakt van Google, social media kanalen en/of alle overige platforms voor wordt voor online marketing, is de Opdrachtgever onderworpen aan de algemene voorwaarden en beleidsregels van Google, de gebruikte social media kanalen (Facebook, Linkedin, Instagram etc.) en/of overige platforms, zoals die van tijd tot tijd gelden. De Opdrachtgever dient zich aan de gestelde in deze voorwaarden te houden. Heroo is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever in strijd hiermee.

Artikel 9. Wijziging opdracht

 1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere
  kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Als Heroo, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Heroo gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Als Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft zij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
 3. Als blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Heroo het recht de prijzen hierover aan te passen.
 4. Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. Heroo zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

 1. Opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 2. Heroo heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 11. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Als is overeengekomen dat Heroo voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Heroo vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Heroo, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Domeinnamen en verhuizingen van domeinnamen worden geregistreerd op naam van Heroo waarbij Opdrachtgever volledig verantwoordelijk is voor het gebruik van het domein en de domeinnaam.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Heroo tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Heroo geen bemiddeling heeft verleend.
 6. Bij uitblijven van betaling binnen de gestelde betalingstermijn vervalt het eigendom van de domeinnaam en wordt deze uitsluitend eigendom van Heroo.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Heroo heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of
  2. Heroo ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; of
  3. Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Heroo gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; of
  4. Opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij Heroo direct of indirect (zijn) ontstaan.
 3. Heroo heeft altijd het recht een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. Heroo mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar zijn mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van zijn onderneming.
 4. Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Heroo op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Heroo vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Heroo op Opdrachtgever zijn in dit geval direct opeisbaar

Artikel 13. Annulering

 1. Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door Opdrachtgever, heeft Heroo het recht om de kosten voor de reeds gemaakte uren en werkzaamheden in de uitvoering van de Overeenkomst, alsook de kosten voor de reeds uitbesteedde diensten, tot aan de annuleringsdatum in rekening te brengen tegen het daarvoor geldende tarief. Opdrachtgever is gehouden deze volledige kosten aan Heroo te betalen. Een en ander onverminderd het recht van Heroo om schadevergoeding te vorderen voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.
 2. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Heroo de schriftelijke annulering heeft ontvangen.
 3. Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van Heroo leidend.

Artikel 14. Overmacht

 1. Heroo is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).
 2. Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Heroo geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Heroo niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van Heroo of derden, en de situatie dat Heroo producten of diensten te laat geleverd krijgt van zijn toeleveranciers. Heroo kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat Heroo de Overeenkomst had moeten nakomen.
 3. Heroo heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.
 4. Als Heroo bij het intreden van de overmacht al een deel van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag Heroo dit alvast in rekening brengen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Heroo in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Heroo en/of de leverancier totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Heroo gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. De door Heroo geleverde zaken, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de zaken, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, te verpanden, aan derden over te dragen of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Opdrachtgever geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de Heroo en de door Heroo aan te wijzen derden om bij de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Heroo zich bevinden en de zaken terug te nemen.

Artikel 16. Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever dient de door Heroo uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij niet of niet-tijdige betaling is Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Heroo in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever. Een Consument zal eerst door Heroo worden gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.
 3. Heroo heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Heroo verschuldigde.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. Eventuele aansprakelijkheid van Heroo blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Heroo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Heroo is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Heroo is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet onder de verzekering wordt gedekt, is enige aansprakelijkheid van Heroo beperkt tot het door de Opdrachtgever verschuldigde honorarium inzake de betreffende Overeenkomst over de laatste drie kalendermaanden, met een maximum van € 500 (zegge: vijfhonderd euro).
 4. Heroo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Heroo aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Heroo toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Heroo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Heroo.

Artikel 18. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Heroo, en de door Heroo ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst. Deze vrijwaring geldt ook voor het intellectuele eigendom dat mogelijk berust op door Opdrachtgever aangeleverde of door Heroo opgeleverde materialen, gegevens, beelden, animaties of anderszins.
 2. Opdrachtgever garandeert aan Heroo dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart Heroo voor eventuele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en soortgelijke bestanden.
 3. Als Opdrachtgever enig resultaat, verkregen van Heroo, gebruikt of toepast, of derden in de gelegenheid stelt deze te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaart Opdrachtgever Heroo voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door Opdrachtgever en/of derden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Heroo van alle aansprakelijkheden met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. Ook als de domeinnaam op naam van Heroo is gesteld.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Heroo voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Heroo geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 19. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst voor hosting en domeinnaamregistraties wordt aangegaan voor een minimumtermijn van één jaar. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
 2. Alle overeenkomsten voor maatwerk of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
 3. De overeenkomst voor hosting en domeinnaamregistraties kan schriftelijk (aangetekend) of per e-mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Heroo het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Heroo op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 20. Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere Partij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
 2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 21. Reclame

 1. Opdrachtgever dient het door Heroo op- en/of afgeleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld te (laten) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk door Opdrachtgever aan Heroo te worden gemeld. Opdrachtgever dient Heroo in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
 2. Indien Heroo de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
 3. Bij niet-tijdige melding van een gebrek/klacht komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
 4. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van Heroo en de door Heroo bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.
 5. Reclame schort betalings- of afnameverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 22. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Heroo zich de rechten en bevoegdheden voor die Heroo toekomen op grond van de Auteurswet en de Wet op naburige rechten. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, de rechten op de door Heroo vervaardigde analyses, modellen, ontwerpen, rapporten, overzichten, programmatuur, technieken en instrumenten, en alle overige alle geestesproducten van Heroo waarop het intellectuele eigendomsrecht van toepassing is, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de opleveringen daarin wijzigingen zijn aangebracht.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst berusten uitsluitend bij Heroo en mogen zonder voorafgaande toestemming van Heroo niet geheel en niet gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd of nagemaakt, of op enige wijze worden openbaargemaakt of gebruikt voor een ander doel dan overeengekomen.
 3. Heroo verleent de Opdrachtgever het recht om de materialen (als bedoeld in artikel 19.1) uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken en toe te passen, maar slechts nadat de Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.
 4. Heroo behoudt het recht om analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken, software en dergelijke welke is of zijn ontstaan in de uitvoering van de opdracht voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Het is Heroo toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Heroo door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 23. Gebruiksrechten

 1. Heroo verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur.
 2. Opdrachtgever zal de tussen Partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
 3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 24. Slotbepalingen

 1. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
 2. Heroo behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Heroo of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 4. Als Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 5. Heroo is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van Opdrachtgever. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) Heroo een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) Heroo hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van Opdrachtgever; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als Opdrachtgever besluit om persoonsgegevens van derden aan Heroo te verstrekken, dan dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

Artikel 25. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Heroo is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Heroo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
Scan de code